Modul 4 (3 dni)

Modul 4 sa skladá z jedného dňa výučby a 2 dní skúšok. Skúška pozostáva zo 4 písomných prác:

  • Krátka písomná práca (teória) – zodpovedanie 20 krátkych otázok (1 hodina).
  • Dlhá písomná práca (teória) – zodpovedanie 3 otázok z 5 podľa vlastného výberu formou odbornej eseje (2 hodiny).
  • Krátka písomná práca (prax) – zodpovedanie 20 krátkych otázok z praxe alebo ústna skúška, v ktorej majú frekventanti preukázať znalosť hodnotiacich postupov, úvodnej konzultácie a terapeutického programu (1 hodina).
  • Dlhá písomná práca (prax) – zodpovedanie 3 otázok z 5 podľa vlastného výberu formou odbornej eseje o praktických aspektoch skríningu, diagnostiky a terapie (2 hodiny).

V každej písomnej práci je potrebné dosiahnuť hodnotenie minimálne 60 %.  Nie je vopred dané žiadne percento účastníkov, ktorí majú skúškami prejsť alebo ich nespraviť, úspech v skúške je založený iba na ohodnotení individuálnej spôsobilosti frekventanta na výkon činnosti. Frekventanti musia preukázať svoju odbornú spôsobilosť vo všetkých oblastiach, aby mohli získať certifikát o absolvovaní kurzu.

Ak frekventant nezíska v niektorom teste minimálne hodnotenie 60 %, absolvuje príslušný modul v nasledujúcom roku znova alebo môže dostať na vypracovanie dodatočnú písomnú alebo praktickú úlohu.

Frekventanti musia vypracovať všetky úlohy zadané po jednotlivých moduloch na uspokojivej úrovni v požadovaných termínoch, musia získať hodnotenie minimálne 60 % vo všetkých písomných testoch. Certifikát o absolvovaní kurzu zašleme všetkým úspešným absolventom do 1 mesiaca od zloženia skúšky.

Následná supervízia

Absolventi do 18 mesiacov od získania certifikátu absolvujú povinnú dvojdňové supervíziu, aby ich certifikát ostal v platnosti.