Modul 3 (5 dní)

Modul 3 sa venuje nasledujúcim oblastiam:

  • vypracovanie správy na základe výsledkov diagnostiky,
  • vypracovanie správy pre školské zariadenie,
  • teória a metódy stimulácie a inhibície reflexov podľa INPP,
  • zostavenie programu cvičení na základe výsledkov diagnostiky,
  • INPP cvičenia (vrátane praktického nácviku),
  • hodnotenie progresu.

Súčasťou modulu 3 je poldenný seminár zameraný na diskusiu o výsledkoch diagnostického hodnotenia (ktoré bolo zadané ako úloha v module 2), ako aj zdôvodnenie, plánovanie a výber vhodných cvičení pre  terapeutickú intervenciu vo vybraných prípadoch.

Úlohy pre Modul 3
  • Pokračovanie v štúdiu odporúčanej literatúry.
  • Štúdium materiálov z kurzu, príprava na skúšku a záverečné hodnotenie.