Modul 2 (5 dní)

Cieľom modulu je osvojiť si administráciu, interpretáciu a vyhodnocovanie testov INPP diagnostického hodnotenia. Jednotlivé subtesty sú zamerané na diagnostiku:

  • koordinácie hrubej motoriky a rovnováhy,
  • vzorcov motorického vývinu,
  • zapojenia mozočku,
  • dysdiadochokinézy,
  • primitívnych a posturálnych reflexov,
  • laterality,
  • okulomotorických funkcií,
  • zrakového vnímania.

Súčasťou modulu je seminárna diskusia ku kazuistikám s použitím vývinového skríningového dotazníka INPP, ktoré boli zadané ako úloha v module 1.

Úlohy pre Modul 2
  • Použitie INPP diagnostického hodnotenia u minimálne 6 osôb (24 hodín). Použitie testovej batérie pozostáva z administrácie jednotlivých subtestov, ich presného vyhodnotenia a interpretácie výsledkov.
  • Pokračovanie v štúdiu odporúčanej literatúry (z každej tematickej oblasti).