Modul 1 (4 dni)

  • História vývoja teórie a metód INPP od roku 1969 a vývoja diferenciálnych diagnóz.
  • Vývinové faktory pri špecifických vývinových poruchách učenia a správania.
  • Vývin reflexov od počatia do veku 3 a ½ roka.
  • Dôsledky abnormálneho vývinu reflexov po veku 3 a ½ roka.
  • Funkcie vestibulárneho systému a mozočka.
  • Interakcia medzi vyvíjajúcimi sa reflexami, motorickými zručnosťami a vývinom zmyslov počas prvého roku života dieťaťa.
  • Použitie vývinového skríningového dotazníka INPP.
Úlohy pre Modul 1
  • Štúdium literatúry. Zoznam literatúry dostanú frekventanti prvý deň modulu 1 alebo bude zaslaný pred zahájením kurzu.
  • Zodpovedanie 5 otázok formou vypracovania 5 krátkych odborných esejí (každá rozsah 500 slov) na základe odporúčanej literatúry a obsahu modulu. Otázky k esejam sú zamerané na vývin reflexov a dôsledky zachovania primitívnych novorodeneckých reflexov. Túto úlohu je potrebné splniť a predložiť najneskôr jeden mesiac pred zahájením modulu 2.
  • Zostavenie 6 kazuistík s použitím vývinového skríningového dotazníka INPP (cca 6 hodín). Je potrebné, aby frekventanti použili vývinový skríningový dotazník INPP na identifikáciu detí a dospelých, ktorých anamnéza naznačuje, že by mohli byť vhodnými kandidátmi pre ďalšiu diagnostiku a aplikáciu INPP terapie neuromotorickej nezrelosti. Odporúčame, aby frekventanti použili dotazník u osôb s aj bez porúch učenia alebo psychických problémov pre porovnanie ich anamnézy a prediskutovali svoje zistenia počas nasledujúceho modulu.