Ročný kurz INPP terapia neuromotorickej nezrelosti

Bližšie informácie:

SR: Mgr. Marianna Zálesňáková, tel.+421 905 555 600, email: marianna.zalesnakova@inpp.online

ČR: Mgr. Naďa Jurečková, tel. +420 723 186 730, email: nada.jureckova@inpp.online

Kurz INPP terapia neuromotorickej nezrelosti je určený pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s príznakmi neuromotorickej nezrelosti alebo dospelými najmä so psychickými problémami. Frekventanti kurzu sa naučia používať diagnostické a terapeutické postupy vyvinuté v Inštitúte neurofyziologickej psychológie (INPP). Kurz pozostáva z 3 výukových a 1 skúškového modulu.

INPP metóda bola vyvinutá v Inštitúte neurofyziologickej psychológie v Chesteri vo Veľkej Británii. Inštitút bol zriadený ako súkromné výskumné pracovisko pre výskum dôsledkov nezrelosti vo fungovaní centrálneho nervového systému u detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a u dospelých trpiacich agorafóbiou a panickou poruchou, pre tvorbu spoľahlivých diagnostických metód, účinných intervenčných a terapeutických postupov. Od roku 1975 poskytol inštitút pomoc tisícom detí a dospelých. Okrem toho tiež skúma efektivitu metód vyvinutých v INPP.

Požiadavky na frekventantov kurzu

Kurz je určený pre každého s minimálne prvým stupňom vysokoškolského vzdelania, odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie. K prihláške na kurz je potrebné priložiť profesionálny životopis a kópie dokladov o vzdelaní.

Profil absolventa kurzu

Absolvent sa oboznámi s rozdielmi medzi normálnym a oneskoreným vývinom pohybových reflexov, príznakmi a súvislosťami. Naučí sa vyhodnocovať neuromotorickú nezrelosť pomocou INPP dotazníka a INPP diagnostických testov. Absolvent dokáže interpretovať a komunikovať výsledky testov a navrhnúť dlhodobý intervenčný program pre klienta a sprevádzať ho týmto programom.

Miesto konania kurzu:

Bratislava 

Termíny konania kurzu v roku 2020/21:

  • Modul 1: 6.10. – 9.10.2020
  • Modul 2: 11.1. – 15.1.2021
  • Modul 3: odkladá sa, o termíne konania vás budeme informovať
  • Modul 4: 15.6. – 17.6.2021

Cena kurzu:

2 400,- € alebo  65 000,- CZK

Ďalšie informácie k platbe vám budú zaslané emailom po prijatí na kurz a elektronickej registrácii.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a občerstvenie počas kurzu. Obedy a ubytovanie si hradia účastníci sami.

Prihlásenie na kurz INPP terapia neuromotorickej nezrelosti

Pre prihlásenie na kurz je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku spolu s potrebnou dokumentáciou. O prijatí na kurz Vás budeme informovať emailom.

Prihláška na kurz

Leták ku kurzu nájdete TU

Lektor kurzu:

Ivan Juráš je lekár, na začiatku svojej pracovnej kariéry pôsobil ako pediater. Je zriaďovateľom Súkromnej základnej a materskej školy Marie Montessori. Venuje sa neurofyziologickej psychológii a spolupráci s INPP. Je lektorom INPP školského intervenčného programu, ktorý vedie na Slovensku a v Česku, odborným garantom pre INPP terapiu neuromotorickej nezrelosti v Inštitúte psychoterapie a socioterapie (IPS) a reprezentantom Inštitútu neurofyziologickej psychológie (INPP) pre Slovensko a Českú republiku. Prednáša o neurofyziologickej psychológii, poruchách učenia a správania a ďalších témach z pedagogiky, psychológie a psychoterapie odbornej aj laickej verejnosti.