INPP školský intervenčný program

Bližšie informácie:
SR: Mgr. Žaneta Heřmanová, tel.: +421 911 293 233 email: inpp@socioterapia.sk
ČR: Mgr. Naďa Jurečková, tel.: +420 723 186 730, email: inpp@socioterapia.sk

Najbližšie realizujeme kurz na strednom Slovensku 19. júna 2017

bližšie informácie zverejníme v dohľadnej dobe.

Výskumy opakovane potvrdzujú, že neuromotorická nezrelosť súvisí s ťažkosťami detí v oblasti vzdelávania aj v sociálnej oblasti. Úroveň ovládania rovnováhy, fyzickej obratnosti, manuálnej zručnosti, integrácia primitívnych reflexov a stupeň rozvoja posturálnych reflexov ovplyvňujú aj výsledky dieťaťa v škole. Inštitút neurofyziolgickej psychológie (INPP) vyvinul špecifický program zameraný na identifikáciu, hodnotenie a nápravu neuromotorickej nezrelosti v školských podmienkach.

Jednodňový kurz je určený najmä pre pedagógov (MŠ, ZŠ, ŠZŠ a SŠ), špeciálnych pedagógov, školských a poradenských psychológov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi. Počas jednodňového kurzu si osvojíte teoretické základy potrebné pre používanie školského programu a naučíte sa používať program aj prakticky. Súčasťou kurzu je batéria skríningových testov, pomocou ktorých budete vedieť identifikovať tie deti, u ktorých je príčinou ich ťažkostí neuromotorická nezrelosť, a pre ktoré môže byť tento program nápomocný. Naučíte sa, ako aplikovať jednoduchý program vývinových cvičení, ktorý nepresiahne 10-15 minút denne.