Informácie pre rodičov

Učenie a správanie je podmienené tým, ako spolupracuje mozog a telo. Optimálna spolupráca nastane, ak všetko vo vývine dieťaťa prebehne v správnom slede. Dieťa sa rodí vybavené sadou určitých vrodených reakcií, tzv. primitívnych reflexov, ktoré zabezpečujú základnú odozvu na podnety z okolia. Počas prvého roka života dieťa spraví veľké pokroky vo vývine. Primitívne reflexy sa postupne utlmujú, ako sú nahradzované zrelými reakciami, tzv. posturálnymi reflexami riadenými z vyšších mozgových centier. Ak nastane narušenie tohto vývinu a primitívne reflexy nie sú v správnom čase utlmené, môže to ovplyvniť motoriku, držanie tela a viesť k poruchám rovnováhy. Tieto ťažkosti môžu v konečnom dôsledku negatívne ovplyvniť správanie a pozornosť dieťaťa.

Schopnosť učenia je do veľkej miery podmienená dobre zvládnutými motorickými zručnosťami, k čomu sú potrebné zrelé reflexné reakcie. Na čítanie sú potrebné plynulé očné pohyby, písanie vyžaduje správne vyvinutú koordináciu oka a ruky, priestorová orientácia je nevyhnutná pri riešení matematických úloh či zvládaní sociálnych interakcií a udržanie pozornosti je podmienené správne fungujúcou rovnováhou, aby dieťa dokázalo „zostať v kľude“.

Mnohé ťažkosti s učením, správaním a koordináciou teda môžu mať korene na fyziologickej úrovni a nemusia súvisieť s intelektom. U niektorých detí tak ich školský výkon vôbec nemusí zodpovedať ich skutočným schopnostiam.

Ťažkosti, ktoré je možné riešiť prostredníctvom INPP metódy:

  • Špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
  • Poruchy pozornosti (ADD, ADHD)
  • Pohybová neobratnosť (dyspraxia)
  • Oneskorený vývin reči
  • Špecifické poruchy reči (dysfázia, dyslália)
  • Poruchy správania (často spojené so vzťahovými problémami)
  • Emočná nestabilita
  • Strach z výšok
  • Nevoľnosť pri cestovaní (kinetóza)
  • Niektoré poruchy autistického spektra

Ako vám môžeme pomôcť

Metóda INPP má k dispozícii špeciálne diagnostické testy, pomocou ktorých je možné odhaliť príčiny vyššie uvedených ťažkostí, zistiť, či sú spôsobené neuro-fyziologickými faktormi a navrhnúť účinný terapeutický program vo forme jednoduchých, denne vykonávaných cvičení. Prostredníctvom týchto cvičení je možné dosiahnuť zlepšenie vo vyššie uvedených oblastiach. INPP terapia využíva neinvazívne postupy bez použitia medikamentov.

Ak máte záujem o kompletnú diagnostiku a terapiu alebo máte v súvislosti s touto témou ďalšie otázky, obráťte sa na INPP certifikovaného odborníka podľa vášho výberu.