INPP metóda

INPP metóda sa zameriava na odstránenie, resp. zmiernenie príčin neuromotorickej nezrelosti. Neuromotorická nezrelosť je často diagnostikovaná u detí s poruchami správania, pozornosti, vývinu školských zručností (tzv. poruchy učenia), pohybového vývinu, vývinu reči alebo s príznakmi pervazívnych vývinových porúch autistického spektra, pri klientoch s úzkostnými poruchami. Tiež ju nachádzame u detí zo sociálne znevýhodňujúceho a málo podnetného prostredia.

Neuromotorická nezrelosť je dôsledkom abnormálneho vývinu reflexov. Pri normálnom vývine sú primitívne novorodenecké reflexy nahradené posturálnymi v prvých rokoch života dieťaťa, pričom kľúčovým je prvý rok. Pretrvávajúce primitívne novorodenecké a nerozvinuté posturálne reflexy negatívne ovplyvňujú činnosť CNS. Metóda INPP je zacielená na odstránenie pretrvávajúcich primitívnych novorodeneckých reflexov a podporu rozvoja posturálnych reflexov.

Metóda je neinvazívna a nefarmakologická. Spočíva v jednoduchom niekoľkominútovom dennom cvičení. Je časovo, fyzicky aj priestorovo nenáročná. Cviky vychádzajú z prirodzených pohybov dieťaťa po narodení. Tieto pohyby novorodenecké reflexy stimulujú, inhibujú a integrujú, pričom sa otvára priestor pre nástup zrelších posturálnych reflexov. Cvičebný program kopíruje prirodzený vývin a mozog tak dostáva druhú šancu. Cvičenia stimulujú dozrievanie nervového systému, čo sprostredkovane zmierňuje alebo odstraňuje prejavy vyššie uvedených porúch.

K dispozícii sú dva druhy intervencie:

  • INPP terapia neuromotorickej nezrelosti: sa zameriava na individuálnu diagnostiku a terapiu neuromotorickej nezrelosti pomocou metódy INPP. Ak sa potvrdí, že ťažkosti klienta sú podmienené nedostatočným fungovaním CNS v oblasti senzomotorickej integrácie a rovnováhy, je mu „na mieru ušitý“ cvičebný program. Tento terapeutický program môže trvať od 6 do 18 mesiacov. Klient dochádza na rediagnostiku každých 6 až 8 týždňov, kedy sa cviky na základe aktuálnych výsledkov upravujú. Cvičenia sú vykonávané doma pod dohľadom dospelej osoby. Zlepšenie funkčnosti na neurologickej úrovni sa pozitívne premieta do celkového fungovania a postupného zmierňovania ťažkostí. Ak máte záujem o individuálnu diagnostiku a INPP terapiu, vyberte si INPP certifikovaného odborníka.
  • INPP školský intervenčný program: je upravený na podmienky školy. Deti, ktoré by mohli mať prospech z tejto metódy, sú identifikované skráteným diagnostickým postupom. Vybrané deti cvičia spolu v skupine každý deň počas jedného školského roka. Cvičenie nezaberie viac ako 10-15 minút a je vedené zaškoleným pedagógom alebo školským psychológom.

Metódu INPP vám bližšie predstaví aj pani Sally Goddard Blythe, riaditeľku Inštitútu neurofyziologickej psychológie (INPP) v nasledujúcom videu.