Články a štúdie k INPP

Tu nájdete bližšie informácie o INPP metóde, neurofyziologickom vývine, súvislostiach so vzdelávaním, správaním, emocionalitou dieťaťa a o príbuzných oblastiach. Postupne vám budeme prinášať články, kazuistiky, spracované štúdie skúmajúce efekt INPP terapie alebo abstrakty, ktoré vás nasmerujú k ďalším zaujímavým poznatkom a pomôžu vám zorientovať sa v téme neurofyziologických príčin porúch učenia, správania, vývinu reči a pozornosti.

Pohyb je výživa pro dětský mozek

Poruchy rovnováhy ve vztahu k symptomům ADHD

Neuromotorická zrelosť ako indikátor vývinovej pripravenosti na vzdelávanie

Pilotní program INPP vývojových cvičení v  edukační akční zóně v Kinstanding

Případová studie klienta INPP programu

Prípadová štúdia: Detský klient v INPP terapii

Asymetrický tonický šijový reflex a symptómy ADHD u detí