• Kurz INPP školský intervenčný program bude 19.5.2022 v PRAHE.

 

INPP je skratka názvu Inštitútu neurofyziologickej psychológie (Institute for Neuro-Physiological Psychology), ktorý bol založený psychológom Petrom Blytheom v roku 1975 s cieľom skúmať vplyv nezrelosti centrálneho nervového systému na školské výsledky, emocionálny vývin a správanie detí.  Závery výskumov hovoria, že v mnohých prípadoch je neprospievanie v škole a v sociálno-emocionálnej oblasti podmienené nezrelým fungovaním nervového systému. Neuromotorická nezrelosť narúša senzomotorickú integráciu, rovnováhu a koordináciu, čo negatívne ovplyvňuje školské, ale aj iné prospievanie dieťaťa. Neuromotorická nezrelosť negatívne ovplyvňuje jednotlivca až do dospelého veku. Spája sa s úzkostnými poruchami, agorafóbiou, alergiami alebo oslabením imunitného systému.

V roku 2012 Inštitút psychoterapie a socioterapie (IPS) získal principálstvo pre Slovensko a Česko a zastrešuje všetky aktivity v oblasti INPP v týchto krajinách. Organizujeme vzdelávanie v INPP metóde, vedieme zoznam certifikovaných odborníkov, poskytujeme supervíziu a podporu INPP certifikovaným odborníkom a absolventom INPP školského intervenčného programu, vydávame knihy, prinášame nové informácie a výsledky výskumov. Formou prednášok a článkov šírime informácie o metóde medzi laickou aj odbornou verejnosťou.